مجموع سه پکیج(طراحی آشپزخانه+مستر دیزاینر+آیین نامه )