مجموع 4 پکیج (طراحی آشپزخانه ، طراحی داخلی ، آیین نامه ،آنالیز)