مجموع سه پکیج (پکیج تخصصی طراحی آشپزخانه + پکیج طراحی داخلی + پکیج آیین نامه استاندارد آشپزخانه)